در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎي ﻣﺮﻣﻮزي رﻧﺞ ﻧﺒﺮد، و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ آراﺳﺘﮕﻲ ظﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ آﺷﻔﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ، ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎ، ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻬﺎي ﻣﺒﻬﻢ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻲ دﻟﻴﻞ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎ روح اﻧﺴﺎن را در ﻫﻢ ﻣﻴﻜﻮﺑﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮده ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، و دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ. ﺑﺎز اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺟﺎﻧﻜﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ را رﻧﺞ ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را درك ﻛﻨﺪ، اﺻﻼً ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﻣﻔﻬﻮم و ﺑﻲ ﻫﺪف اﺳﺖ.
از ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻳﺰاﻧﻨﺪ، از دﻳﮕﺮان ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻨﺪ.
در درون روح ﺧﻮد ﺧﻼء ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا ﭘﺮ ﻛﺮد!
ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ، ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي روﺣﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺰرگ را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ، ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در اﻳﻦ ﺑﻴﺮاﻫﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﺎ اﺻﻮﻻ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ، و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد، و ﻟﺬا آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮدﻧﺪ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎن «ﺧﺪا» اﺳﺖ، ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪة ﻫﺴﺘﻴﻬﺎ، ﻣﺒﺪء اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎور آﻓﺮﻳﻨﺶ : ﺣﻜﻤﺮان ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺎوراي ﻃﺒﻴﻌﻲ.
آري ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن او در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺴﺎن، ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﻧﺸﺎط او ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎي او ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺪارد، زﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺪون او ﺑﻲ ﻫﺪف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
برگرفته از سایت makarem.ir

بازدید : 759کلید واژه ها: www.DownloadBook.Org , دانلود بوک , دانلود کتاب , در جستجوی خدا , آیت الله مکارم شیرازی , معارف اسلامی , اعتقادات

نظر شماتمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز غدیر می باشد
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.